Slovenská vinárska akadémia Pezinok
SLOVAK WINE ACADEMY PEZINOK


na základe osvedčenia o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou vydané podľa § 8 ods.1 zákona č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č.387/1996Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č.70/1997 Z.z. v znení zákona č.567/2001 Z.z
absolventi získali osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.

Číslo potvrdenia o akreditácii: 3180/2010/122/1


Zoznam lektorov a absolventov SVA Pezinok
–    držiteľov titulu VinAk


ZOZNAM LEKTOROV SVAPEZINOK.pdf

Logo

Realizátor projektu:

evirs
EVIRS

leonardo
Projekt č.:
LLP-LdV-TOI-2008-SK-83100528

Partneri projektu:

Weinakademie
Weinakademie

SPU
SPU Nitra

MZLU
MZLU Brno

ASJ Management
ASJ Management

Revia
Revia